cem's Skills
Product Management
Business Development
Programming
Finance
Management
Marketing
Sales
Technical
Background

About cem

Selamlar,
Taraf?mca test a?amas? yeni bitirilecek ve ülkemizde yeni bir reklam modeli olan projeme ortak aramaktay?m. Kar?? taraftan herhangi bir maddi beklentim yok, zaten proje de ciddi yat?r?ma ihtiyaç duyan bir proje de?il.
Hizmetim ?u an her ne kadar test a?amas?nda olsa da, yap?lan pazar ara?t?rmas?na göre hizmete aç?ld??? ilk gün mü?teriler taraf?ndan büyük ilgi ve ra?bet görecek.

Ben ise, yerli ve yabanc? internet giri?imlerimi ba??ms?z yönetebilmek için yaz?l?m konusunda uzmanla?t?m, ?u anda gelecek vaad eden ve özgün olan her projeyi teknik aç?dan kendim geli?tirebiliyor ve hayata sokabiliyorum, fakat di?er i?lerime de vakit ay?rabilme aç?s?ndan bu projemde sosyal bir arkada? ile çal??mak isterim.

As?l olarak görevi hizmetimizin "marketing" çal??malar?n? yürütmesidir. E?er güncel web yaz?l?m dilleri hakk?nda bilginiz de var ise gerçekten harika olur.