Vadym Yatsyuk

Engineer, Programmer

Munich, Germany

Background