Pradeep Anand

Houston, Texas, US

President, Seeta Resources (www.seeta.com)
Background
Work Experience

President/Founder

Seeta Resources

January 1994 - December 2016