Shanmuga Ganesh

Takoradi, Ghana

HR Lead at E- business international Inc
Background
Work Experience

HR Lead

e-Business International Inc

May 2011 - December 2016