simon choi

Phoenix, Arizona, US

simon's Skills
Programming
Background

About simon

co founder